ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ