ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

แจ้งการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3 จัดหาเครื่องแต่งกาย ปี พ.ศ.2561
เอกสารแนบ