ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "จัดทำระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม"
เอกสารแนบ