ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ "จัดทำระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม"


โดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๒.0๐ – ๑๓.0๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ