ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

หนังสือที่ ศย 009/ว699 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณานำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบ