ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2541 2329 โทรสาร 0 2513 4790

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 กิจกรรมฝึกงานและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านกฎหมาย)

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 กิจกรรมฝึกงานและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านกฎหมาย)


เอกสารแนบ